Nå blir gressbana til kunstgress

Skrevet av: Jarle Mjøen         Dato: 10.11.17 13:02

- Er TIL-medlemmene klar for et nytt skippertak?

En moderne hovedstadion med kunstgress kan stå ferdig i Tverrelvdalen til Altaturneringen 2018. Sluttprisen i prosjektbudsjettet er satt til 5,6 millioner kroner, men TILs andel vil ventelig være godt under én million kroner.

- Vi snakker om et nytt skikkelig skippertak på anleggssiden. Klarer vi å realisere omleggingen fra gress til kunstgress på vår hovedstadion, og samtidig klare å oppgradere dette viktige anlegget, vil det være det største økonomiske løftet i Tverrelvalen ILs historie, sier leder i Tverrelvdalen IL, Geir Roger Bakken.

- Har ikke noe valg
Lederen er selv primus motor i kunstgressutvalget som har påtatt seg oppgaven med å få realisert anleggsløftet. Tanken om å gjøre gressbana om til kunstgress ble født tidlig. Det ble mest snakk, mye fordi både bygda og TIL er utrolig stolt over at vi har klart å gi tilbud om spill på naturgress, en av de få gjenlevende gressbanene i Nord-Norge. Ikke bare har gressbana blitt grønn og fin, men den har holdt en kvalitet gjennom over 30 år som har høstet lovord langt utenfor kommunens grenser.
- Vi er vel alle preget av stoltheten og nostalgien rundt gressbana, men de harde realitetene fortalte oss at noe måtte gjøres. Heldigvis har vi hatt Åsmund Larsen som i mange av de siste sesongene har påtatt seg klippingen. Timetelleren på klipperen viser at traktoren går rundt 300 timer hver sesong. I tillegg kommer alle timene med vanning og merking, samt gjødsling og annet vedlikehold, påpeker Bakken og legger til:
- Når vi vet at bruksvinduet er fra midten av juni til grovt sett ut september, og at det er snakk om to til tre treninger for A-laget i uka pluss kamper, blir det enormt store menneskelige og økonomiske kostnader når vi fordeler alt på brukstimene. Vi ser at at vi bruker opp gode støttespillere og får lite igjen. Vi har rett og slett ikke noe valg, og tror kunstgress på hovedstadion vil gi hele TIL et stort løft.

Demokratisk prosess
Prosjektet ble allerede forsøkt dratt i gang i 2015, men av ulike årsaker «døde» framdriften ut og prosjektet ble lagt på is. Det fikk ny fart våren 2017, og det ble satt ned et nytt utvalg hvor også Geir Roger og Geir Ove Mannsverk som var involvert i 2015, inngikk. En god del jobb var gjort, blant annet viktig grunnlagsprosjektering for forprosjektet.
Idrettslagslederen er veldig bevisst på at det er medlemmene i Tverrelvalen IL som skal ha siste ord om det skal bli noe av prosjektet. Kunstgresset, som i 2006 ble lagt på det som da var ei grusbane som nesten ikke var i bruk, og hvor området rundt var nesten nedgrodd av skog, ble en stor suksess. Økonomisk kom idrettslaget svært godt ut, ikke minst takket være bidrag fra medlemmer, sponsorer og bedrifter samt tilskudd fra spillemidler og Alta kommune. Det som i dag er Sparebank1 stadion kunstgress er også en liten bane, faktisk bare på 92 x60 meter, og dermed ikke godkjent for spill i 3. divisjonen herrer. Prosjektet kom ikke på mer enn i underkant av to millioner kroner, mens vi nå snakker om et moderne kunstgress med internasjonale mål. I tillegg kommer lysanlegg med seks master med høy godkjenningsklasse. Totalpris vil være 5,6 millioner kroner.
- Vi har satt opp et konservativt budsjett der kostnadene i alle fall ikke er tatt urealistisk ned, og inntektene satt moderat. Det vil kreve en egenkapital fra TIL, og samtidig en utfordring når vi må dekke kapitalkostnader fram til kommunalt tilskudd og spillemidler er på plass. Dersom vi får «go» fra årsmøtet kan jeg garantere at vi verken skal tømmee kasse til idrettslaget eller risikere at vi setter lklubbens økonomiske handlefrihet over styr, sier lederen i Tverrelvdalen IL.

Inntekter/støtte
Det er allerede tatt grep for å sikre støtte og tilskudd. Prosjektet har med bakgrunn i tekniske planer, foreløpige kostnadsoverslaget og inntektsbudsjett fått teknisk godkjenning fra kommune og departement. Det betyr at anlegget er klarert for igangsettelse og for søknad om spillemidler og kommunalt tilskudd. Det er lagt en plan for å hente inn ekstern støtte og finansiering. Dette arbeidet vil bli satt i gang straks etter årsmøtet i TIL i mars/februar dersom medlemmene gir grønt lys for å gå i gang.
Kunstgresskomiteen er bredt sammensatt; Jarle Mjøen, Geir Roger Bakken, Bernt Berg, Geir Ove Mannsverk og Torgeir Dahle. Sistnevnte er spesielt viktig med sin anleggs- og plankompetanse. Han har jobben med å utarbeidet anbudsgrunnlaget for grunnarbeidet.
– Det blir selvsagt en del dugnad som vil bidra til at prosjektet kommer ned på en realistisk egenfinansiering for TIL. Her er det kanskje spesielt mye å hente på lysanlegget og gjerde rundt bana. Vi har også stor tro at vi vil bli tilgodesett med gode rabatter og gavebrev. Selv om vi ikke kan legge inn full momsekompensasjon i finansieringen når vi søker spillemidler, har vi bått bekreftet at de senere år har alle store anlegg fått 100 prosent momskompensasjon, forklarer idrettslagslederen.

Ta kontakt
Fra kunstgresskomiteen har det vært et sterkt ønske om å gå ut tidlig å informere om planene for det som skal bli Sparebank1 stadion (den andre heter Sparebank1 stadion kunstgress). Vi vet at flere av våre medlemmer og støttespillere er lite glad for at gressbana skal bli historie, og vi synes det er viktig at disse stemmene blir hørt. Oppfordringen er å ta kontakt med komiteen for spørsmål eventuelt informasjon, og dersom noen ønsker en debatt om dette vil vi tilrettelegge for innlegg på hjemmesiden til idrettslaget. Til slutt legger vi fram tallene som er presentert i forprosjektet som har vært grunnlag for den tekniske godkjenningen.

Totalkostnad:                                                       5.607.000 kr
Spillemidler; totalkostnad x 0,33+25%                   2.312.888 kr
Kommmunalt tilskudd, 15%                                      375.000 kr
Gavebrev                                                                320.000 kr
Rest som egenkapital:                                           1.718.112 kr

Praksis har vist at de siste års realiserte idrettsanlegg har gitt full momskompensasjon. Det er imidlertid ikke lov å legge inn momskompensasjon i finansieringsplanen i søknadene til Spillemidlene. Full lmomskompensasjon for vårt prosjekt vil utgjøre over 800.000 kroner.

Som tidligere nevnt har prosjektet ligget i ro i to/tre år, blant annet på grunn av økonomi. Idrettslaget har prioritert renovering av klubbhuset, et løft til en pris på rundt 1,5 millioner kroner. Vi tror likevel at TIL skal makte et nytt økonomisk løft. Derfor jobber vi ut fra å kunne ha anleggsstart for omlegging til kunstgress i april/mai, med ferdigstillelse i august. Vi skal altså kunne presentere ei ny bane med topp kvalitet til Altaturneringen 2018.

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 491
Hittil denne måneden: 24944
SPONSORER

HOVEDSPONSOR

 

         HOVEDSPONSOR 
         ALDERSBESTEMT

   
   

DELSPONSOR

                    
   

UTSTYRSLEVERANDØR

 
?